Tin tức

Viện Nghiên cứu giáo dục và Giao lưu quốc tế: Tiềm năng và định hướng phát triển

Trong xu thế phát triển chung của giáo dục và đào tạo trên thế giới đặc biệt là giáo dục đại học là sự hợp tác, liên kết giữa các cơ sở đào tạo với nhau trên nhiều lĩnh vực nhằm đa dạng hóa các loại hình đào tạo, các chương trình liên kết hợp tác, mở rộng phạm vi, quy mô đào tạo nhằm đáp ứng nhu cầu xã hội cũng như nhu cầu phát triển của mỗi cơ sở đào tạo. Viện Nghiên cứu giáo dục và Giao lưu quốc tế - Đại học Huế ra đời và đáp ứng xu thế phát triển của Đại học Huế nói riêng và của giáo dục đại học trong nước nói chung. Viện ra đời với nền tảng là đơn vị sự nghiệp công lập khoa học và công nghệ, từng bước tự chủ hoàn toàn về mặt tài chính, điều này giúp cho các hoạt động của Viện được vận hành chủ động, hiệu quả mang lại lợi ích về hợp tác trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và đào tạo của Đại học Huế, đặc biệt với các tỉnh Tây Nguyên và Nam bộ.

Viện Nghiên cứu giáo dục và Giao lưu quốc tế - tiềm năng phát triển

Chức năng nghiên cứu khoa học được xác định Viện là đơn vị nghiên cứu khoa học giáo dục và khoa học cơ bản; triển khai chương trình, dự án, đề tài khoa học liên kết quốc tế và khu vực, nhiệm vụ khoa học công nghệ các cấp đây là một trong những chức năng cơ bản của Viện. Đại học Huế với đội ngũ cán bộ 3.851 trong đó đội ngũ cán bộ có chất lượng cao là 13 giáo sư, 231 phó giáo sư, 640 tiến sĩ, đây là một thế mạnh rất lớn của Đại học Huế mà rất ít các đại học, trường đại học trong nước có được. Với thế mạnh như vậy nếu khai thác tốt và hợp tác liên kết trong nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ sẽ đem lại lợi ích to lớn cho Đại học Huế không chỉ về mặt khoa học, công nghệ và đào tạo mà cả về lợi ích về mặt kinh tế thông qua các nguồn thu về hoạt động chuyển giao công nghệ, đáp ứng mục tiêu phát triển của Đại học Huế là trở thành đại học nghiên cứu. Mục tiêu phát triển của Viện ngoài việc trở thành là nơi nghiên cứu hàng đầu về các vấn đề lý luận và thực tiễn của giáo dục còn là một trung tâm - điểm liên kết, đầu mối chuyển giao, tiếp nhận công nghệ giữa các tỉnh thành trong cả nước và các nước trên thế giới.

Trong hoạt động đào tạo, Viện được giao nhiệm vụ tổ chức, quản lý đào tạo trình độ tiến sĩ các chuyên ngành về khoa học giáo dục và các chuyên ngành liên quan; phối hợp với các trường đại học thành viên, đơn vị trực thuộc Đại học Huế đặt lớp đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ. Hoạt đồng đào tạo của Viện sẽ đáp ứng xu thế hội nhập, phát triển của mỗi cơ sở đào tạo liên kết, mở rộng được phạm vi, quy mô đào tạo tại các tỉnh Tây Nguyên và Nam bộ. Đây là một tiềm năng lớn trong việc tìm, mở rộng nguồn tuyển sinh của các trường đại học thành viên, khoa, phân hiệu trực thuộc Đại học Huế.

Một thế mạnh của Viện có trụ sở đặt tại Thành phố Hồ Chí Minh, là một trong hai thành phố lớn nhất cả nước, là một trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa và giáo dục năng động, quan trọng nhất của Việt Nam; nơi tập trung một số lượng lớn các trường đại học, cao đẳng cùng với đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học hàng đầu của cả nước. Với lợi thế này, Viện sẽ thực hiện các chức năng là một trung tâm liên kết giữa Đại học Huế và các cơ sở đào tạo đại học, cao đẳng tại miền Nam cũng như liên kết về các hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học, hợp tác của các đơn vị trong Đại học Huế với các đối tác của khu vực này. Đây thực sự là một thế mạnh của Viện nếu khai thác tốt chức năng này sẽ đem lại lợi ích thiết thực cho Đại học Huế.

Định hướng phát triển

Với tiềm năng và thế mạnh của mình trong thời gian tới bằng sự quyết tâm của lãnh đạo và toàn thể cán bộ viên chức, lao động của Viện sẽ phấn đấu hoàn thành các mục tiêu:

Phát triển Viện Nghiên cứu giáo dục và Giao lưu quốc tế - Đại học Huế trở thành một trung tâm lớn về nghiên cứu khoa học giáo dục và khoa học cơ bản, có những đóng góp cho việc hoạch định đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; có vị thế, vai trò trong sự phát triển của Đại học Huế.

Xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ khoa học của Viện có trình độ chuyên môn cao và hợp tác, liên kết với đội ngũ chuyên gia có trình độ cao, các nhà khoa học có triển vọng, có khả năng giải quyết các nhiệm vụ khoa học quan trọng để thực hiện các nhiệm vụ khoa học; tham gia có hiệu quả vào hợp tác nghiên cứu trong nước và quốc tế.

Có công trình nghiên cứu trọng điểm có giá trị cao để khẳng định vị thế của Viện. Phấn đấu đến năm 2021 Viện có 01 nhóm nghiên cứu mạnh theo tiêu chuẩn nhóm nghiên cứu mạnh của Đại học Huế.

Triển khai có hiệu quả các hợp tác liên kết đào tạo ở các cấp học với các trường đại học thành viên, đơn vị trực thuộc Đại học Huế; mở rộng liên kết đào tạo với các cơ sở đào tạo đại học và sau đại học của khu vực Tây Nguyên, Nam bộ.

Thực hiện có hiệu quả các hoạt động theo chức năng nhiệm vụ của Viện, tạo nguồn thu hợp pháp, thực hiện tự chủ hoàn toàn theo chủ trương của Đại học Huế.

Trở thành một trung tâm giao lưu, hợp tác, liên kết của Đại học Huế ở miền Nam và cả nước.

VIỆN NCGD&GLQT