Ngành tuyển sinh

THÔNG BÁO TUYỂN SINH BẬC THẠC SĨ NĂM 2019

Viện nghiên cứu giáo dục và giao lưu quốc tế kết hợp với các đơn vị thành viên của Đại học Huế tuyển sinh bậc thạc sỹ tại TP. Hồ Chí Minh các ngành sau:

TT

Tên ngành

Hình thức đào tạo

Chỉ tiêu

1

Luật Kinh tế

Chính quy, tập trung

40

2

Quản lí kinh tế

Chính quy, tập trung

40

3

Giáo dục học

Chính quy, tập trung

40

4

Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Tiếng Anh

Chính quy, tập trung

40

5

Công tác xã hội

Chính quy, tập trung

40

6

Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Văn - Tiếng Việt

Chính quy, tập trung

40

7

Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Lịch sử

Chính quy, tập trung

40

8

Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Địa lí

Chính quy, tập trung

40

9

Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Vật lí

Chính quy, tập trung

40

10

Lý luận và PPDH bộ môn Sinh học

Chính quy, tập trung

40

11

Văn học Việt Nam

Chính quy, tập trung

40

12

Quản lí Giáo dục

Chính quy, tập trung

40

13

Giáo dục học (Giáo dục tiểu học)

Chính quy, tập trung

40

14

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

Chính quy, tập trung

40

15

Quản trị kinh doanh

Chính quy, tập trung

40