Liên tục

THÔNG BÁO CHIÊU SINH CÁC LỚP ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG NGẮN HẠN

Viện nghiên cứu giáo dục và Giao lưu quốc tế - Đại học Huế chiêu sinh các lớp đào tạo bồi dưỡng ngắn hạn:

 

STT

DANH MỤC CHƯƠNG TRÌNH

THỜI GIAN

I

ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC, KỸ NĂNG CHUYÊN NGÀNH

 

1

Kiến thức và kỹ năng quản lý nhà nước trong lĩnh vực Nội chính

 

2

Kiến thức và kỹ năng quản lý nhà nước trong lĩnh vực Kinh tế- Chính trị

 

3

Kiến thức và kỹ năng quản lý nhà nước trong lĩnh vực Văn hóa- Xã hội

 

4

Kiến thức và kỹ năng quản lý nhà nước trong lĩnh vực Giáo dục

 

5

Kiến thức và kỹ năng quản lý nhà nước trong lĩnh vực Quản lý Đô thị

 

6

Kiến thức và kỹ năng quản lý nhà nước trong lĩnh vực Tài nguyên và Môi Trường

 

7

Bồi dưỡng kiến thức về Hội nhập kinh tế quốc tế và lãnh đạo cấp tỉnh, huyện

 

8

Kỹ năng tham mưu và nghiên cứu chính sách cho các cơ quan QLNN ở địa phương; Kỹ năng về phân tích, đánh giá tác động của chính sách, văn bản qui phạm pháp luật

 

9

Bồi dưỡng đạo đức công vụ, văn hóa công sở, kỹ năng giao tiếp công sở

 

10

Nghi thức giao tiếp trong quan hệ ngoại giao; kỹ năng giao tiếp quan hệ công chúng; Phát triển kỹ năng lãnh đạo

 

11

Văn minh giao tiếp và văn hóa ứng xử cho lái xe công vụ, lễ tân ngoại giao

 

12

Những kiến thức cơ bản về công nghệ thông tin và truyền thông cho lãnh đạo trong CQNN

 

13

Kỹ năng ứng dụng CNTT trong xử lý công việc tại các cơ quan công sở

 

14

Kỹ năng tham mưu, khai thác và phân tích thông tin phục vụ lãnh đạo; kỹ năng ra quyết định quản lý; Kỹ năng kiểm tra, giám sát công việc cho lãnh đạo

 

15

Kỹ năng phân tích, mô tả công việc và xây dựng tiêu chí đánh giá hiệu quả công việc. Công tác qui hoạch, đánh giá và đào tạo cán bộ trong cơ quan hành chính; Qui luật phát triển của tổ chức và quản lý nhân sự trong tổ chức

 

16

Bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác Văn thư - Lưu trữ

 

17

Ứng dụng Công nghệ thông tin trong công tác Văn thư - Lưu trữ

 

18

Kỹ năng giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và kỹ năng tiếp dân; Kỹ năng giám sát, kiểm tra, thanh tra trong hành chinh

 

19

Lớp bồi dưỡng kiến thức về phòng chống tham nhũng

 

20

Kỹ năng tiếp dân, giải quyết xung đột trong quản lý hành chính

 

21

Bồi dưỡng kiến thức pháp luật và một số kỹ năng bổ trợ cho cán bộ nữ giới tiềm năng

 

22

Bồi dưỡng nghiệp vụ quản trị văn phòng

 

23

Nghiệp vụ và công tác tổ chức cán bộ, xây dựng kế hoạch đào tạo và bồi dưỡng cán bộ công chức

 

24

Kỹ năng quản lý sự thay đổi và giải quyết xung đột trong quản lý hành chính

 

25

Kỹ năng xây dựng và tổ chức thực hiện công tác quy hoạch , phát triển và lựa chọn, bố trí, sử dụng cán bộ, công chức cơ sở

 

26

Kỹ năng giao tiếp hành chính và văn hóa công sở, chuẩn mực xử sự của cán bộ, công chức chính quyền địa phương

 

27

Bồi dưỡng nâng cao công tác tổ chức và điều hành công sở cho các cơ quan nhà nước cấp tỉnh, huyện

 

28

Quy trình ứng xử và kỹ năng giao tiếp với công dân cho bộ phận "một cửa'' các cơ quan hành chính

 

29

Những nội dung cơ bản cho lãnh đạo, quản lý dành cho cán bộ chính chuyền cấp tỉnh, huyện

 

30

Nâng cao năng lực quản lý tài chính cho chủ tài khoản các cơ quan quản lý nhà nước cấp tỉnh, huyện

 

31

Nghi thức giao tiếp theo thông lệ quốc tế dành cho nhà quản lý.

 

32

Bồi dưỡng kỹ năng giao tiếp hành chính

 

33

Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng soạn thảo và ban hành văn bản cho cán bộ công chức là người dân tộc thiểu số

 

34

Bồi dưỡng nâng cao về quản lý tài chính công trong các cơ quan nhà nước cấp tỉnh, huyện

 

35

Nghiên cứu và tham mưu chính sách trong lĩnh vực lao động, làm việc, tiền lương và bảo trợ xã hội cho cán bộ cấp huyện

 

36

Bồi dưỡng nghiệp vụ Thi đua- khen thưởng

 

37

Tư tưởng Hồ Chí Minh với công tác cán bộ cơ sở; công tác dân tộc và tôn giáo

 

38

Tư tưởng Hồ Chí Minh với công tác xây dựng Đảng, xây dựng tổ chức Đảng cơ sở

 

39

Tư tưởng Hồ Chí Minh với công tác quốc phòng , bảo vệ an ninh tổ quốc, công tác dân vận …

 

40

Tư tưởng Hồ Chí Minh với công tác tôn giáo và đại đoàn kết dân tộc

 

41

Bồi dưỡng cập nhật kiến thức, nâng cao kỹ năng chuyên môn và nghiệp vụ phổ biến pháp luật

 

42

Bồi dưỡng kỹ năng soạn thảo và ban hành văn bản hành chính

 

43

Bồi dưỡng kỹ năng và nghiệp vụ QLNN về tôn giáo cho CBCC cấp xã

 

44

Bồi dưỡng kỹ năng và nghiệp vụ QLNN về tôn giáo cho cán bộ không chuyên trách cấp xã

 

45

Bồi dưỡng kỹ năng xử lý điểm nóng về tôn giáo, dân tộc, đất đai

 

46

Bồi dưỡng kiến thức về thị trường và thị trường chứng khoán

 

47

Bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng về cải cách hành chính cho cán bộ không chuyên trách cải cách hành chính

 

48

Bồi dưỡng công chức chuyên trách cải cách hành chính giai đoạn 2013-2015

 

49

Bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ giám sát thi công xây dựng công trình giao thông, thủy lợi, dân dụng

 

50

Bồi dưỡng Giám đốc Quản lý dự án

 

51

Bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu

 

52

Bồi dưỡng kiến thức về thẩm định dự án, nghiệm thu công trình xây dựng

 

53

Bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng về hoạt động của chính quyền cấp xã, kỹ năng quản lý điều hành, kỹ năng tiếp công dân và thực hiện dân chủ cơ sở

 

54

Bồi dưỡng kiến thức Kế toán - Tài chính ngân sách xã, phường, thị trấn, kế toán trưởng cho các đơn vị

 

55

Kỹ năng tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đai trên địa bàn xã, phường, thị trấn

 

56

Bồi dưỡng tin học văn phòng cho công chức cấp xã, phường, thị trấn

 

57

Bồi dưỡng kiến thức về xây dựng nông thôn mới

 

58

Những nội dung cơ bản cho lãnh đạo, quản lý dành cho cán bộ chính chuyền cấp xã

 

59

Nâng cao năng lực quản lý tài chính cho chủ tài khoản các cơ quan quản lý nhà nước cấp xã

 

60

Bồi dưỡng nâng  cao về quản lý tài chính công trong các cơ quan nhà nước cấp xã

 

61

Bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý dự án cho cán bộ cấp xã

 

62

Kỹ năng soạn thảo văn bản, quản lý văn bản và kỹ năng tổ chức kỳ họp và ra Nghị quyết của Chủ tịch HĐND

 

63

Kỹ năng phân tích, xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch công việc của CBCC các cơ quan, đơn vị

 

64

Kỹ năng xây dựng và theo dõi chương trình công tác, lịch làm việc và tổng hợp báo cáo tình hình kinh tế - xã hội và kỹ năng quản trị văn phòng

 

65

Kỹ năng phát ngôn, thông tin đối ngoại và quan hệ truyền thông

 

66

Văn hóa đối ngoại và nghi thức giao tiếp trong quan hệ ngoại giao

 

II

CÁC CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG, XÂY DỰNG, PHÁT TRIỂN TRUYỀN THÔNG VÀ VĂN HÓA CÔNG SỞ

 

67

Kỹ năng truyền thông đa phương tiện cho cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp

 

68

Kỹ năng thiết lập mối quan hệ hợp tác có lợi với báo chí và phát ngôn trước truyền thông

 

 

69

Kỹ năng điều hành cuộc họp hứng thú và hiệu quả (không nhàm chán)

 

70

Nghệ thuật xây dựng thương hiệu cá nhân đối với cán bộ, công chức

 

III

CÁC CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG GIÁO VIÊN PHỔ THÔNG

 

71

Tiếp cận Chương trình Tổng thể và sách giáo khoa theo định hướng phát triển năng lực học sinh

 

72

Dạy học phát triển năng lực: xu hướng và kinh nghiệm Quốc tế

 

73

Một số phương pháp dạy học tích cực phát triển năng lực người học

 

74

Kỹ năng thiết kế, tổ chức dạy - học theo định hướng phát triển năng lực người học

 

75

Kỹ năng Tổ chức hoạt động trải nghiệm trong dạy - học môn Ngữ văn

 

76

Kỹ năng Tổ chức hoạt động trải nghiệm trong dạy - học các môn KHXH

 

77

Kỹ năng Tổ chức hoạt động trải nghiệm trong dạy - học các KHTN

 

78

Kỹ năng thiết kế đề thi theo phát triển năng lực người học

 

79

Dạy học gắn với ICT trong bối cảnh công nghiệp 4.0

 

80

Kỹ năng khai thác truyền thông đại chúng và vận dụng các tình huống thực tế ngoài xã hội vào bài học

 

81

Xây dựng văn hóa học đường

 

82

Đạo đức nghề giáo

 

83

Tổ chức hoạt động trải nghiệm cho học sinh Tiểu học bằng “Nếp nghĩ thông minh”

 

84

Một số phương pháp dạy – học âm nhạc hiện đại phát triển năng lực học sinh

 

85

Phát triển năng lực học sinh trong dạy - học âm nhạc ở Tiểu học bằng “Bộ gõ cơ thể” (trong phương pháp ORFF-SCHULWERK)

 

86

Phát triển năng lực học sinh trong dạy - học âm nhạc ở THCS bằng “Bộ gõ cơ thể” (trong phương pháp ORFF-SCHULWERK)

 

87

Tổ chức Dạy – học nội dung nghe, vận động và cảm thụ âm nhạc bằng phương pháp Dalcroze

 

88

Kỹ năng tổ chức hoạt động dạy – học môn âm nhạc ở Tiểu học và THCS