Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức


1. Nguyên tắc hoạt động

- Viện trưởng là người đại diện cho Viện trước pháp luật, trực tiếp quản lý, điều hành các hoạt động của Viện, chịu trách nhiệm trực tiếp trước Giám đốc Đại học Huế và pháp luật về toàn bộ hoạt động của Viện.

- Viện chịu sự quản lý trực tiếp của Giám đốc Đại học Huế và chủ động quan hệ công tác với các Vụ, Cục chức năng của Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng như với các Bộ, Ngành, các cơ quan hữu quan ở trung ương và các địa phương, các tổ chức quốc tế có liên quan đến hoạt động chuyên môn của Viện.

- Viện được chủ động làm việc trực tiếp với các đơn vị trực thuộc Đại học Huế, các nhà khoa học trong và ngoài ĐHH để thực hiện các nhiệm vụ của Viện.

2. Cơ cấu tổ chức

1. Lãnh đạo Viện: PGS.TS.GVCC. Nguyễn Thị Kim Ngân

2. Hội đồng khoa học và đào tạo, các hội đồng tư vấn

3. Các phòng chức năng, trung tâm, bộ môn trực thuộc Viện:

  • + Phòng Quản lý Đào tạo, Nghiên cứu khoa học và Hợp tác quốc tế;
  • + Phòng Tổ chức Hành chính.