Cán bộ cơ hữu

Cán bộ cơ hữu của Viện Nghiên cứu Giáo dục và Giao lưu quốc tế

1. PGS.TS. GVCC. Nguyễn Thị Kim Ngân, Lãnh đạo Viện

2. TS. Trần Minh Hường, cán bộ

3. TS. Trịnh Viết Toàn, cán bộ

4. TS. Lê Hồng Ân, cán bộ

5. Trần Văn Đức, cán bộ

6. Nguyễn Thị Kim Sa, cán bộ